Psychology-BG.com


 
     
  Èìå, Ïðåçèìå, Ôàìèëèÿ íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Дияна Симеонова Георгиева  
  Ìåñòîðàáîòà íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Макситур ООД  
  Êëþ÷îâè äóìè íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Ресторантьорство, питейни заведения и хотели.  
   Консултация на час лв.  
  Îïèñàíèå è ïðàêòèêà íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Специалист по персонала /Човешки Ресурси/.  
  Ãðàä íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ София  
  Àäðåñ íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ бул " Владимир Вазов " 17  
  Òåëåôîí íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ 029457371
029457378
0888836514