Psychology-BG.com


 
     
  Èìå, Ïðåçèìå, Ôàìèëèÿ íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Димка Кънева Косева  
  Ìåñòîðàáîòà íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ ПГСАГ"Лубор Байер" Стара Загора педагогически съветник и консултантска практика  
  Êëþ÷îâè äóìè íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ консултант по организационно развитие и управление на човешките ресурси  
   Консултация на час лв.  
  Îïèñàíèå è ïðàêòèêà íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ организационно консултиране по управление на човешките ресурси и организационно развитие; организационни тренинги; професионален психологически подбор на високоспециализиран персонал; професионално и кариерно консултиране.  
  Ãðàä íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Стара Загора  
  Àäðåñ íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ бул- "Св. Патриарх Евтимий" бл.57 ап.28  
  Òåëåôîí íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ 0898220556
0888055565