Psychology-BG.com


 
     
  Èìå, Ïðåçèìå, Ôàìèëèÿ íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Димитър Трендафилов Димов  
  Ìåñòîðàáîòà íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ "ЕЛЕКТРОЛУКС - Табаков и синове" ООД  
  Êëþ÷îâè äóìè íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Проектиране, рехабилитация и експлоатация, пусково-наладъчни работи на ел. уредби в подстанции, трафопостове, ВЛ, КЛ и водноелектрически централи – първична и вторична комутация.  
   Консултация на час лв.  
  Îïèñàíèå è ïðàêòèêà íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Управление на Човешките Ресурси, Маркетинг, Реклама.  
  Ãðàä íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Пловдив  
  Àäðåñ íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ ул.Порто Лагос №4  
  Òåëåôîí íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ 0885037694