Psychology-BG.com


 
     
  Èìå, Ïðåçèìå, Ôàìèëèÿ íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Димитрана Ненова Караатанасова  
  Ìåñòîðàáîòà íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Дирекция "Социално подпомагане", Отдел "Закрила на детето"  
  Êëþ÷îâè äóìè íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Отдел "Закрила на детето" е създаден възоснова на Закона за закрила на детето и неговите функции са именно в тази насока - закрила на правата и интересите на децата  
   Консултация на час лв.  
  Îïèñàíèå è ïðàêòèêà íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ към настоящия момент работя като Началник Отдел "Закрила на детето", първата ми професия е социален работник, завършила съм бакалавърска степен по специалността "Социална педагогика и социално подпомагане", през 2007г. се дипломирах като магистър по психология, специалност "Юридическа психология"  
  Ãðàä íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Панагюрище  
  Àäðåñ íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ с. Оборище, общ. Панагюрище, ул."Подп. Рашев" №100  
  Òåëåôîí íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ 035394 293

0889518735