Psychology-BG.com


 
     
  Èìå, Ïðåçèìå, Ôàìèëèÿ íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Детелина Димитрова Димитрова  
  Ìåñòîðàáîòà íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ ОУ"Никола Вапцаров"  
  Êëþ÷îâè äóìè íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ училище  
   Консултация на час лв.  
  Îïèñàíèå è ïðàêòèêà íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ училищен психолог  
  Ãðàä íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Казанлък  
  Àäðåñ íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Васил Левски 31  
  Òåëåôîí íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ 0884384146