Psychology-BG.com


 
     
  Èìå, Ïðåçèìå, Ôàìèëèÿ íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Десислава Петкова Гагова  
  Êëþ÷îâè äóìè íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Регистрация като свободна професия  
  Îïèñàíèå è ïðàêòèêà íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Завършила съм магистратура по психология в Пловдивския университет "ПХ". Защитих дипломна работа на тема "Изследване на родителската нагласа в България". Защитата на дипломната ми работа беше оценена с отличен.Оценката от общия ми курс на обучение е 5.50 Работила съм като педагогически съветник в гимназия и като военен психолог в поделение за подготовка на военнослужещи за мисии;участвала съм като доброволец към няколко неправителствени огранизации - фондации и сдружения работещи с хора в неравностойно положение; По време на работата си в държавни структури съм завършила два курса за допълнителна квалификация. Едната ми квалификация е за работа със съвременни психологически подходи в консултантската дейност, а другата за провеждане на психотренинг. И двата си квалификационни курса завърших със отличен успех. В момента работя като частен психолог - основната ми дейност е диагностика, консултация и психотерапевтична корекция. Работя на ниво индивидуална консултация, детска консултация и семейна консултация. При поръчка провеждам тренинги - в училища и организации.  
  Ãðàä íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Пазарджик  
  Àäðåñ íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ пл.Съединение, многофункционална сграда - Аптека "Ира-фарм", ет.2  
  Òåëåôîí íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ 0878 145 333

 
  Óåáñààéò íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ