Psychology-BG.com


 
     
  Èìå, Ïðåçèìå, Ôàìèëèÿ íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Десислава Викторова Георгиева  
  Ìåñòîðàáîòà íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Институт по Човешки фактор Авиомедицински център - 01  
  Êëþ÷îâè äóìè íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Индивидуални и групови тренинги за справяне със страх от летене. Психологическа помощ при кризисни събития. Проектиране, диагностика и организиране на обучения и тренинги по проблемите на човешкия фактор във високорискови системи.  
   Консултация на час 30 лв.  
  Îïèñàíèå è ïðàêòèêà íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ експертна оценка на психологическа пригодност за високорискови операторски професии, човешки фактори и управление на грешките, оказване на спешна психологическа помощ при критични събития, провеждане на тренинги за страх от летене  
  Ãðàä íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ СОФИЯ  
  Àäðåñ íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ бул. "Брюксел" №1  
  Òåëåôîí íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ (02) 47004799
(02) 9459096 факс