Psychology-BG.com


 
     
  Име: Деница Димитрова Колева  
  Описание: Подпомагане процеса на деинституционализация в 8 пилотни общини по Проект BG051PO0001-5.2.10-0001 „Посока: семейство” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.  
  Град: гр.Чирпан