Psychology-BG.com


 
     
  Èìå, Ïðåçèìå, Ôàìèëèÿ íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Даниела Христова Малакова  
  Ìåñòîðàáîòà íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ "ПАМ Студио" ЕООД  
  Êëþ÷îâè äóìè íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ  
   Консултация на час лв.  
  Îïèñàíèå è ïðàêòèêà íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Управител, психолог на частна практика.  
  Ãðàä íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Велико Търново  
  Àäðåñ íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Офис: ул. "Цанко Церковски" №9 (партер) Кабинет: ул. "Марно поле" №23, ет.5  
  Òåëåôîí íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ (062) 635889
0887268339; E-mail: daniela_malakova@dir.bg