Psychology-BG.com


 
     
  Èìå, Ïðåçèìå, Ôàìèëèÿ íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Даниела Дончева Йорданова  
  Ìåñòîðàáîòà íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ ПУ"Св.Т.Търновски"  
  Êëþ÷îâè äóìè íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Помощно училище  
   Консултация на час лв.  
  Îïèñàíèå è ïðàêòèêà íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Училищен психолог  
  Ãðàä íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Велико Търново  
  Àäðåñ íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ гр. В.Търново ул."Асен Разцветников"8  
  Òåëåôîí íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ /062/ 639050