Psychology-BG.com


 
     
  Èìå, Ïðåçèìå, Ôàìèëèÿ íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Даниела Георгиева Колева
Лицензиран Психолог
 
  Ìåñòîðàáîòà íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ АГППИМП  
  Êëþ÷îâè äóìè íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Психологически КАБИНЕТ  
   Консултация на час лв.  
  Îïèñàíèå è ïðàêòèêà íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Психологическа консултация при физически заболявания,бременност и инфертилитет, патологична бременност ,индивидуални консултации при преживян стрес, консултации при психологически кризи, семейна консултация, консултация при непланирана бременност, консултация при постродова депресия, детска консултация,психотерапия при панически разстройства; Стаж - 5-10 години  
  Ãðàä íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ ВАРНА  
  Àäðåñ íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ ВАРНА  
  Òåëåôîí íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ 0888579749

 
  Èìåéë  íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ dani.dim.bg@abv.bg  
  Óåáñààéò íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ http://www.psiholozi.com  
  Óåáñààéò íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ http://www.psiholozi.com