Psychology-BG.com


 
     
  Èìå, Ïðåçèìå, Ôàìèëèÿ íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Гина Тодорова Едрева  
  Ìåñòîðàáîòà íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ И.Н.А. Трейдинг ООД  
  Êëþ÷îâè äóìè íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ търговия - машини и материали за шевната индустрия  
   Консултация на час лв.  
  Îïèñàíèå è ïðàêòèêà íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Мениджър човешки ресурси - подбор, адаптация на служители, разрешаване на конфликти и др.  
  Ãðàä íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ София  
  Àäðåñ íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ ул Солун, бл. 19, ап. 3  
  Òåëåôîí íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ 02 581 97 89
052 82 23 46
0887 227 190