Psychology-BG.com


 
     
  Èìå, Ïðåçèìå, Ôàìèëèÿ íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Гергана Георгиева Китанова  
  Ìåñòîðàáîòà íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Съвет по наркотични вещества  
  Êëþ÷îâè äóìè íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Зависимости  
   Консултация на час лв.  
  Îïèñàíèå è ïðàêòèêà íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Превенция на наркомании  
  Ãðàä íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ разград  
  Àäðåñ íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Вапцаров 10  
  Òåëåôîí íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ 084/661399