Psychology-BG.com


 
     
  Èìå, Ïðåçèìå, Ôàìèëèÿ íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Георги Динев Димитров  
  Ìåñòîðàáîòà íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Институт по психология - МВР  
  Êëþ÷îâè äóìè íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Институт по психология - МВР  
   Консултация на час лв.  
  Îïèñàíèå è ïðàêòèêà íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Психолог  
  Ãðàä íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ София  
  Àäðåñ íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ ул Балша N.10  
  Òåëåôîí íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ 0878 843561
02