Psychology-BG.com


 
     
  Èìå, Ïðåçèìå, Ôàìèëèÿ íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Георги Антонов Антонов
Лицензиран Психолог
 
  Ìåñòîðàáîòà íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Център за обучение, психотерапия и психологично консултиране - Джи Ей - АНТ София ( Клинична база на СУ "Св. Климент Охридски от 2005 г.); Институт по Психодрама Индивидуална и Групова Психотерапия "Бернхард Ахтерберг" ( член на FEPTO и EFTA )  
  Êëþ÷îâè äóìè íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Предоставят се услуги в областта на психологично консултиране , индивидуална, семейна и групова психотерапия при деца,юноши и възрастни в широк спектър при житейски кризи, разстройства на личността и зависимости. Обучават се специалисти в семейна психотерапия (системен подход), групова психотерапия (психодрама) и специализирани модули в психологичното консултиране и психотерапия като: терапевтично поведение; динамично интервю; циркулярно интервю и др.  
   Консултация на час 40 лв.  
  Îïèñàíèå è ïðàêòèêà íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Завършил съм психология в СУ "Св.Климент Охридски". Специалност Клинична психология към Медицински Университет - София. Фамилна психотерапия към Лондонски институт по Фамилна психотерапия, Психодрама към Институт Елла Мей Шерън - Германия и САЩ. Работя като клиничен психолог и психотерапевт(вписан в Националния регистър към БАП) и преподавам.  
  Ãðàä íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ София  
  Àäðåñ íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ София ул.Св.Св. Кирил и Методий" 91  
  Òåëåôîí íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ 0896 70 88 70
0896 70 88 70
 
  Èìåéë  íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ george_antonov@abv.bg  
  Óåáñààéò íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ www.moreno-bg.com