Psychology-BG.com


 
     
  Èìå, Ïðåçèìå, Ôàìèëèÿ íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Галина Танева Тодорова  
  Ìåñòîðàáîòà íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ www.PSYCHEA-BG.com
СОУ "Димчо Дебелянов" гр.Варна
 
  Êëþ÷îâè äóìè íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ
Психотерапевтична област : Психологическо консултиране
Индивидуално и групово консултиране
Детско-юношеско консултиране
Семейно консултиране
Учител по философия.
 
   Консултация на час 20 лв.  
  Îïèñàíèå è ïðàêòèêà íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Образование: Бакалавър – психолог ;
Магистър – психология и психопатология на развитието. Магистър – психология и психопатология на развитието.
Квалицикации : Обучение в когнитивно-поведенческа психотерапия към Българската асоциация по когнитивно-поведенческа психотерапия.
Обучение в практически умения за работа с личностови методики–КПВ, ТАТ, Розенцвайг, Роршах-тест, Вартег-тест към Дружество по позитивна психотерапия, Варна.
Обучение в работа тестове и методи за изследване на интелектуално- мнестична и когнитивна дейност към Медицински университет, Варна.
Психотерапевтична област : Психологическо консултиране
Индивидуално и групово консултиране
Детско-юношеско консултиране
Семейно консултиране
 
  Ãðàä íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Варна  
  Àäðåñ íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ гр.Варна, кв."Чайка", бл.30  
  Òåëåôîí íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ (052) 322474
0885298994