Psychology-BG.com


 
     
  Èìå, Ïðåçèìå, Ôàìèëèÿ íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Гавраил Василев Гавраилов  
  Ìåñòîðàáîòà íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ "Коректив"ЕООД  
  Êëþ÷îâè äóìè íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ психо-социално консултиране, спортна психология, политическа психология  
   Консултация на час 20 лв.  
  Îïèñàíèå è ïðàêòèêà íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ приложен психолог, управител на фирмата  
  Ãðàä íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Добрич  
  Àäðåñ íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Добрич, ул. Кирил и Методий 7, ет. 1  
  Òåëåôîí íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ 0884 111 828