Psychology-BG.com


 
     
  Èìå, Ïðåçèìå, Ôàìèëèÿ íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Веселина Яниславова Неделчева  
  Êëþ÷îâè äóìè íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Сдружение"Доза обич" е неправителствена организация, работеща в сферата на превенцията на HIV/СПИН сред употребяващи наркотични вещества, мотивация за започване на лечение, насочване към лечебни програми и лечение на наркотична зависимост. "Ръка за ръка"ООД- психодиагностика, психологични консултации и психотерапия.  
  Îïèñàíèå è ïðàêòèêà íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Сдружение "Доза обич"-психотерапевт. Работа с употребяващи наркотични вещества-мотивация за започване на лечение,когнитивно-поведенческа психотерапия. "Ръка за ръка"ООД- психологични изследвания и психотерапия. Индивидуална психотерапия на разстройства от невротичния спектър. Групова психологична работа в тренинг групи "Академия за родители".  
  Ãðàä íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Бургас  
  Àäðåñ íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ гр.Бургас, ул."Иван Шишман"№20,ет.2  
  Òåëåôîí íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ 0888443491

 
  Óåáñààéò íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ