Psychology-BG.com


 
     
  Èìå, Ïðåçèìå, Ôàìèëèÿ íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Веселина Ценкова Стоева  
  Ìåñòîðàáîòà íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Обществен възпитател  
  Êëþ÷îâè äóìè íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Община Червен бряг-училища  
   Консултация на час лв.  
  Îïèñàíèå è ïðàêòèêà íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Превантивна работа с деца в риск  
  Ãðàä íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Червен бряг  
  Àäðåñ íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ ул."Генерал Тошев"№6  
  Òåëåôîí íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ 06594686

0898990463