Psychology-BG.com


 
     
  Èìå, Ïðåçèìå, Ôàìèëèÿ íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Веселина Тончева Василева  
  Êëþ÷îâè äóìè íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Програма към МИЦ  
  Îïèñàíèå è ïðàêòèêà íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Работа с младежи  
  Ãðàä íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Русе  
  Àäðåñ íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ ул.Усово 2 бл.12 вх.Б ет.1 ап.1  
  Òåëåôîí íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ 0888412174

 
  Óåáñààéò íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ