Psychology-BG.com


 
     
  Èìå, Ïðåçèìå, Ôàìèëèÿ íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Весела Будьониева Павлова  
  Ìåñòîðàáîòà íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ ПУИ"д-р П. Берон"  
  Êëþ÷îâè äóìè íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Помощно училище. В него се обучават деца със СОП  
   Консултация на час лв.  
  Îïèñàíèå è ïðàêòèêà íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Аз работя като ресурсен учител т.е подпомагам деца със специфични обучителни потребности, интегрирани в общообразователното училище  
  Ãðàä íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Враца  
  Àäðåñ íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ  
  Òåëåôîí íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ