Psychology-BG.com


 
     
  Èìå, Ïðåçèìå, Ôàìèëèÿ íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Венцислава Любомирова Димитрова  
  Ìåñòîðàáîòà íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Ресурсен център за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности - Велико Търново  
  Êëþ÷îâè äóìè íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Държавно обслужващо звено в системата на Народната просвета за подпомагане на обучението и възпитанието на деца и ученици със специални образователни потребности, интегрирани в общообразователните детски градини и училища на територията на областта  
   Консултация на час лв.  
  Îïèñàíèå è ïðàêòèêà íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Проучване и подпомагане на психичното развитие и здраве на децата и учениците със специални образователни потребности и адаптирането им към образователната и социалните системи; невротерапевт по метода Биофийдбек невротренинг - метод за трениране на мозъчната активност на принципа на обратната връзка.  
  Ãðàä íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Велико Търново  
  Àäðåñ íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ гр. Велико Търново, ул. "Мармарлийска" № 26, ет. І  
  Òåëåôîí íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ