Psychology-BG.com


 
     
  Èìå, Ïðåçèìå, Ôàìèëèÿ íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Венелин Иванов Велчев  
  Ìåñòîðàáîòà íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Кариерен консултант и Ръководител на Център за кариерно ориентиране - Габрово. НПО  
  Êëþ÷îâè äóìè íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Сдружението, на което сам председател се нарича "Социален диалог" и работи в сферата на неформалното образование, зависимости, трафик на хора, подпомагане на маргинални групи, провеждане на тренинг-обучения по заявка и др. дейности в областта на приложната психология  
   Консултация на час 10 лв.  
  Îïèñàíèå è ïðàêòèêà íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ В момента работя в ЦКО - Габрово и провеждам обучения с млади хора в сферата на кариерното ориентиране.  
  Ãðàä íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Габрово, Дряново, Севлиево  
  Àäðåñ íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Габрово 5312, ул. "Свищовска" №67 вх.Б ап. 5  
  Òåëåôîí íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ (066) 853783