Psychology-BG.com


 
     
  Èìå, Ïðåçèìå, Ôàìèëèÿ íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Васка Димитрова Узунова  
  Êëþ÷îâè äóìè íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Главен експерт-психолог в сектор "Психологическа лаборатория" при ГД"ИН".  
  Îïèñàíèå è ïðàêòèêà íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ ПОДБОР ВА КАДРИ ЗА СИСТЕМАТА И РАБОТА СЪС СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ ЗАТВОРИТЕ, СЛЕДСТВЕНИТЕ АРЕСТИ И ПРОБАЦИОННИТЕ СЛУЖБИ.  
  Ãðàä íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ СОФИЯ  
  Àäðåñ íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ София, ж.к."Свобода",бл.27,вх.В, ет.2,ап.40  
  Òåëåôîí íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ .(02)81-39 154
(02) 9311574
(02)8988574
 
  Óåáñààéò íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ