Psychology-BG.com


 
     
  Èìå, Ïðåçèìå, Ôàìèëèÿ íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Ваня Иванова Гечева  
  Êëþ÷îâè äóìè íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Център за специализирана полицейска подготовка към АМВР.  
  Îïèñàíèå è ïðàêòèêà íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Преподавател по полицейска психология  
  Ãðàä íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Пазарджик  
  Àäðåñ íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ ул. "Кочо Честименски" №5, ет.4, ап.6  
  Òåëåôîí íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ 034 422071

0886 312369
 
  Óåáñààéò íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ