Psychology-BG.com


 
     
  Èìå, Ïðåçèìå, Ôàìèëèÿ íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Валери Стоилов Стоянов  
  Ìåñòîðàáîòà íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Варненски свободен университет "Ч. Храбър"  
  Êëþ÷îâè äóìè íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Недържавен университет  
   Консултация на час лв.  
  Îïèñàíèå è ïðàêòèêà íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Преподавател по организационна психология, експериментална психология и психология на сигурността  
  Ãðàä íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Варна  
  Àäðåñ íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ ж.к. "Младост" бл. 133, вх.10, ап.228  
  Òåëåôîí íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ (052) 75 68 49

0888 508 560