Psychology-BG.com


 
     
  Èìå, Ïðåçèìå, Ôàìèëèÿ íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Валентина Денчева Христова  
  Êëþ÷îâè äóìè íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Психиатрична болница  
  Îïèñàíèå è ïðàêòèêà íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ сертифициран позитивен психотерапевт и работещ на полето на системния подход  
  Ãðàä íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Велико Търново  
  Àäðåñ íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ велико Търново  
  Òåëåôîí íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ 0885162178

 
  Óåáñààéò íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ www.dppb.bg