Psychology-BG.com


 
     
  Èìå, Ïðåçèìå, Ôàìèëèÿ íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Биляна Константинова Георгиева  
  Ìåñòîðàáîòà íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ ДИКОН АД, Софийски Университет  
  Êëþ÷îâè äóìè íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Една от дейностите на фирма ДИКОН АД е подбор на специализиран и мениджърски персонал.  
   Консултация на час лв.  
  Îïèñàíèå è ïðàêòèêà íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ специалист "Човешки ресурси" - подбор на персонал, обработване на биографии на кандидати, интервю, тестове за подбор и представяне пред клиенти  
  Ãðàä íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ София  
  Àäðåñ íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ София, ж.к. Хиподрума, ул. Урвич, бл. 129, вх. В, ап. 62,ет. 2  
  Òåëåôîí íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ 0888 27 29 55