Psychology-BG.com


 
     
  Èìå, Ïðåçèìå, Ôàìèëèÿ íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Антон Аспарухов Цифудин  
  Ìåñòîðàáîòà íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ ОУ"Иван Вазов"  
  Êëþ÷îâè äóìè íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Основно училище  
   Консултация на час лв.  
  Îïèñàíèå è ïðàêòèêà íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Психолог съм работещ като педагогически съветник  
  Ãðàä íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Вълчедръм  
  Àäðåñ íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ ул,Витоша 3  
  Òåëåôîí íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ 097442506

0885492363