Psychology-BG.com


 
     
  Èìå, Ïðåçèìå, Ôàìèëèÿ íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Антоний Борисов Иванов  
  Ìåñòîðàáîòà íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Институт по психология - МВР  
  Êëþ÷îâè äóìè íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Институт по психология - МВР  
   Консултация на час лв.  
  Îïèñàíèå è ïðàêòèêà íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Съдебен експерт, криминална психология, полиграфски изследвания  
  Ãðàä íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ София  
  Àäðåñ íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ София, Институт по психология – МВР, кв. “Иван Вазов” п.код. 1407  
  Òåëåôîí íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ 029825884
029204468