Psychology-BG.com


 
     
  Èìå, Ïðåçèìå, Ôàìèëèÿ íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Ани Ангелова Коцева  
  Êëþ÷îâè äóìè íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Предлага психологическо консултиране и психотерапия на деца, възрастни и двойки и посредничество при разрешаване на конфликти и спорове.  
  Îïèñàíèå è ïðàêòèêà íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ За терапевта:има професионален опит като експерт в различни сфери на психологията: детска, училищна, семейна и репродуктивна, трудова и организационна. Практикува психотерапия и психологическо консултиране и е консултант по проекти, свързани с образователни програми,репродуктивно здраве, адаптивни и поведенчески проблеми на деца в частни детски центрове и в домове за деца, лишени от родителски грижи. Лектор е в първото он-лайн „Училище за родители”, съвместна инициатива на dechko.bg и bg.mamma. В психотерапевтичната си практика използва различни методи и средства: анализ на личен материал на клиента – работа със сънища и фрагменти от личната история и настоящето на човека, а също на рисунки и приказки. Има опит с метода "Sandplay”, игра с пясък и образи. Член е на Дружеството на психолозите в България и Българско общество по аналитична психология „К.Г.Юнг”. Сертифициран медиатор  
  Ãðàä íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ София  
  Àäðåñ íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Център, ул. "Шейново" 4  
  Òåëåôîí íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ 0885 923603

 
  Óåáñààéò íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ https://www.facebook.com/pages/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BE-%D0%90%D0%BD%D0%B8%D0%9C%D0%B0/158392940968148