Psychology-BG.com


 
     
  Èìå, Ïðåçèìå, Ôàìèëèÿ íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Ани Ангелова Коцева  
  Ìåñòîðàáîòà íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Студио за психотерапия и медиация "АниМа"  
  Êëþ÷îâè äóìè íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Предлага психологическо консултиране и психотерапия на деца, възрастни и двойки и посредничество при разрешаване на конфликти и спорове.  
   Консултация на час лв.  
  Îïèñàíèå è ïðàêòèêà íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ За терапевта:има професионален опит като експерт в различни сфери на психологията: детска, училищна, семейна и репродуктивна, трудова и организационна. Практикува психотерапия и психологическо консултиране и е консултант по проекти, свързани с образователни програми,репродуктивно здраве, адаптивни и поведенчески проблеми на деца в частни детски центрове и в домове за деца, лишени от родителски грижи. Лектор е в първото он-лайн „Училище за родители”, съвместна инициатива на dechko.bg и bg.mamma. В психотерапевтичната си практика използва различни методи и средства: анализ на личен материал на клиента – работа със сънища и фрагменти от личната история и настоящето на човека, а също на рисунки и приказки. Има опит с метода "Sandplay”, игра с пясък и образи. Член е на Дружеството на психолозите в България и Българско общество по аналитична психология „К.Г.Юнг”. Сертифициран медиатор  
  Ãðàä íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ София  
  Àäðåñ íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Център, ул. "Шейново" 4  
  Òåëåôîí íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ 0885 923603