Psychology-BG.com


 
     
  Èìå, Ïðåçèìå, Ôàìèëèÿ íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Анжелина Константинова Ненова  
  Êëþ÷îâè äóìè íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Частна практика с регистрация по закона за свободните професии в България. Председател на Фондация "Център Минерва", регистрана по ЗЮЛНЦ.

Активен член в: Дружеството на психолозите в България (BG-RP-0437); Асоциация Българско психоаналитично пространство; Българско дружество по психодрама и групова терапия в Българска Асоциация по Психотерапия. Сдружение за развитие на психосоциалната рехабилитация в България/СРПСРБ/ ОБУЧЕНИЯ: 2011 г.- Сертифициран обучител в програма “Обучение за обучители”; МФ “Мениджмънт” към НБУ. 2002 – до момента: Индивидуална психоаналитична психодрама. 2007 – до момента: Психодрама по Морено II ниво. Сертифициран психодрама асистент. 2001 – 2007 Психодрама по Морено I ниво. 2006 – Магистър „Клинична психология-психоаналитична перспектива”, МФ „Когнитивна наука и психология”-НБУ, София. Работила: ВМА-София – к-ка „Хематология и онкология”; Дневен център за възрастни с психични разстройства-Слатина, София. Понастоящем Председател на Фондация "Център Минерва". Фондация "Център Минерва" е независимо юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза, което е учредено и осъществява своята дейност в съответствие с Конституцията на Република България и разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Основна цел на Фондацията е да предлага психологическа и психосоциална подкрепа на уязвими групи, изправени пред по-висок риск от бедност и социално изключване от обичайния за населението в България. Други цели на Фондацията са: Да подпомага конкретни дейности и програми на социални и здравни институции, насочени към помощ за хора в неравностойно социално положение и уязвими групи, в частност на етническите малцинства, мигрантите, хората с увреждания, бездомните, хората страдащи от зависимости, самотните възрастни и децата, лишени от родителска грижа; Да защитава човешките права на уязвимите групи от дискриминация. Фонадцията извършва по стопански начин експертна и консултативна дейност, и организира платени обучения, като придобитите средства се използват изцяло и само за осъществяване на целите. Към нея има работещ Център за психологическо консултиране и психотерапия на хора с психични разстройства предимно от регистъра на шизофрениите и биполярното разстройство. Таксата за консултация е 30 лв. за 60 мин., а за хора с ТЕЛК и ЛКК - 15 лв. Консултациите се осъществяват след предварително записване на моб.тел. 0878 82 62 11.
 
  Îïèñàíèå è ïðàêòèêà íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Провежда психологическо консултиране и психотерапия на хора с психични разстройства от групата на шизофрениите, остри и преходни психотични разстройства, шизоафективни разстройства, разстройства на настроението (афективни разстройства) с маниен и депресивен епизод или само депресивни разстройства. Провежда психотерапия на фобийни тревожни разстройства, паническо разстройство, генерализирано тревожно разстройство и други тревожни разстройства, обсесивно-компулсивно разстройство, реакции на тежък стрес, посттравматично стресово разстройство и разстройство на адаптацията. Работи психотерапевтично в ситуации на загуба на близък човек поради раздяла или смърт, загуба на здраве, загуба на работа, статут и себеуважение. Освен психични разстройства, психотерапевтично се третират и разстройства на личността. За нуждите на успешната терапия, в някои от случаите се ползват консултации с психиатър или пълна екипна работа между пациент, психолог, психиатър и помагащо обкръжение. Извършва психодиагностика за наличие на органични увреди на мозъка, наличие на деменция, психодиагностика на личностовото функциониране, диагностика на когнитивните функции (предимно памет и внимание) и диагностика на IQ (индивидуалният интелектуален коефициент). Психодиагностиката е базирана на стандартизирани методики и служи пред органите за оценка на трудоспособността и комисиите за трудоустрояване по болест – ТЕЛК. Изготвя "Експертно становище от психолог", което служи пред органите на различни държавни институции, включително и пред органите на съдебната власт. Консултациите се осъществяват след предварително записване на тел. 0878 82 62 11 или тел. 0886 154 897. Приемът е в гр. София, жк. Гео Милев, ул. „Николай Коперник“ №22, ет 1 УСЛУГИ И ТАКСИ: ПСИХОЛОГИЧЕСКО КОНСУЛТИРАНЕ - 40 лв. ПСИХОЛОГИЧЕСКО КОНСУЛТИРАНЕ НА ПЕНСИОНЕРИ ПО ВЪЗРАСТ ИЛИ ПО БОЛЕСТ - 20 лв. ПСИХОЛОГИЧЕСКО ИЗСЛЕДВАНЕ И ЕКСПЕРТНО СТАНОВИЩЕ ОТ ПСИХОЛОГ ЗА ТЕЛК/НЕЛК, СЪДА И ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ - 50 лв. ПОСЕЩЕНИЕ ПРИ ПАЦИЕНТ (само в случаите на заболяване в терминален/последен/ стадий на болестта и при неподвижни пациенти, преминаващи пред ТЕЛК/НЕЛК) - 90 лв.  
  Ãðàä íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ София  
  Àäðåñ íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ СОФИЯ, Ж.К. ГЕО МИЛЕВ, УЛ. НИКОЛАЙ КОПЕРНИК 22, ет.1  
  Òåëåôîí íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ 0886 154 897

 
  Óåáñààéò íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ www.centerminerva.com