Psychology-BG.com


 
     
  Èìå, Ïðåçèìå, Ôàìèëèÿ íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Анета Евгениева Йорданова  
  Êëþ÷îâè äóìè íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Центърът предлага психологическо консултиране и психотерапия на хора, жертви на насилие, както и юридическо консултиране. Изпълняват се дейности и като социално посредничество, кризисна интервенция, фамилно консултиране, превантивни дейности.  
  Îïèñàíèå è ïðàêòèêà íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Индивидуални консултации на хора, преживели насилие; психодинамична психотерапия; клинична социална работа по случай;изготвяне и работа по проект  
  Ãðàä íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Перник  
  Àäðåñ íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ ул.Радомир №1, ет.4  
  Òåëåôîí íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ 076/60 10 10
0898 78 74 71
 
  Óåáñààéò íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ