Psychology-BG.com


 
     
  Èìå, Ïðåçèìå, Ôàìèëèÿ íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Ангел Иванов Грънчаров  
  Ìåñòîðàáîòà íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Център за развитие на личността HUMANUS - Пловдив  
  Êëþ÷îâè äóìè íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ От 1992 завежда създадения от него Център за развитие на личността, в който група млади философи, психолози и социолози провеждат редица изследвания върху проблеми, свързани с човека. В Центъра се организират за първи път в България курсове по практическа психология и антропология, тук е и началото на психоанализата в съвременна България - в центъра работят психолози, специализирали психоанализа в Париж. Автор е на книгите "Животът на душата: психология" (1997; прераб. изд. - 1999), "Универсумът на свободата" (2001), "Изкуството на мисълта" (2001), "Преследване на времето. Изкуството на свободата" (2002), "Тайнството на живота. Въведение в практическата философия" (2006). Работи в областта на психологията и философията: "Изкуството да се живее: етика на достойнството" (1998), "Тайнството на живота" (1999) и др. Сътрудничи със свои публицистични статии в редица печатни издания. От 2009 г. Центърът издава философското списание ИДЕИ.  
   Консултация на час 30 лв.  
  Îïèñàíèå è ïðàêòèêà íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Ръководител на Центъра HUMANUS и главен редактор на философското списание ИДЕИ  
  Ãðàä íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Пловдив  
  Àäðåñ íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Ж.К. Тракия, бл. 279  
  Òåëåôîí íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ 0878269488