Psychology-BG.com


 
     
  Èìå, Ïðåçèìå, Ôàìèëèÿ íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Александър Маргаритов Симеонов  
  Êëþ÷îâè äóìè íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Консултантска компания - фирмено консултиране по проблеми с персонала  
  Îïèñàíèå è ïðàêòèêà íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Консултант по психоподбора, решаване на проблеми в работната среда и м/у личностните отношения  
  Ãðàä íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Плевен  
  Àäðåñ íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ ул. Панайот Волов 57, вх. А, ап. 21  
  Òåëåôîí íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ (064)838664

0888 490962
 
  Óåáñààéò íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ