Psychology-BG.com


 
     
  Èìå, Ïðåçèìå, Ôàìèëèÿ íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Александър Василев Кръстев  
  Ìåñòîðàáîòà íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Ресурсен център Плевен  
  Êëþ÷îâè äóìè íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ "Сдружение за развитие на личността и човешките общности" Плевен НПО Мотивационни курсове, Тренинги,Обучения  
   Консултация на час лв.  
  Îïèñàíèå è ïðàêòèêà íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Ресурсен психолог-работа с деца със СОП Работа в НПО маргинални групи, пенитенциарни, превенция на стреса сред полицеийски и пробационни служители  
  Ãðàä íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Плевен  
  Àäðåñ íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Плевен Сторгозия 129  
  Òåëåôîí íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ 0878125618