Psychology-BG.com


 
     
  Èìå, Ïðåçèìå, Ôàìèëèÿ íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Александра Димитрова Найденова  
  Ìåñòîðàáîòà íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ "Аликорн-Консулт" ЕООД  
  Êëþ÷îâè äóìè íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Alicorn-Consult e създадена през 2005г. в гр. Бургас, а през 2006г. е открит първият офис в София. Работи на територията на цялата страна. Основни дейности и направеления:

- Ангажираност и сътрудничество с нашите клиенти и партньори
- Уважение към приноса, достойнството и ценносттана всеки човек- Професионална, лична и социална отговорност към нашите клиенти и общество
- Създаване на справедливи политики, принципи и практики на работа
- Непрекъснато самоусъвършенстване
- Добавяне на стойност, чрез интегриране на различни хора, идеи и практики
- Партньорство с колеги от различни професионални организацииОбластите.
 
   Консултация на час лв.  
  Îïèñàíèå è ïðàêòèêà íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ

От 1999г. до сега работи в областта на индивидуалното, групово и организационно консултиране. През 2005г. създава консултантска агенция Аликорн-Консулт ЕООД.

Области на компетенции:

1) Дълбинната психотерапия към Българско общество по аналитична психология К.Г.Юнг (Bulgarian Development Group, IAAP ), в рамките на международен проект към International Association of Analytical Psychology /IAAP/ и Foundation of Analytical Psychology in Eastern Europe.
2) Сравнителното религиознание и митология към департамента по Средиземноморски и източни изследвания към НБУ, София.
3) Психометрични методики за психодиагностика.
4) Интерактивни методи за обучение на възрастни
5) Управление на човешките ресурси
6) Писане и управление на европейски проекти към Американския университет, България
 
  Ãðàä íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Бургас  
  Àäðåñ íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ кв. Сарафово, ул. "Буревестник" № 10 (старо име - ул. "Чайка")  
  Òåëåôîí íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ (056) 872 614 ;
0898 508 195