Psychology-BG.com


 
     
  Èìå, Ïðåçèìå, Ôàìèëèÿ íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Аделина Тодорова Иванова  
  Ìåñòîðàáîòà íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ МЦ "Св.Наум"  
  Êëþ÷îâè äóìè íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Психологическа лаборатория  
   Консултация на час 40 лв.  
  Îïèñàíèå è ïðàêòèêà íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Аделина Иванова – психолог Психологически консултации на деца и възрастни Скрийнинг на детско развитие - превенция на трудности в детското развитие Психодиагностика на кандидати за работа Обучител на екипи Телевизионен консултант  
  Ãðàä íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ гр.София  
  Àäðåñ íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ гр.София, ул."Д-р Любен Русев" №1  
  Òåëåôîí íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ 0888260732