Psychology-BG.com


 
     
  Èìå, Ïðåçèìå, Ôàìèëèÿ íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Аделина Иванова Атанасова  
  Ìåñòîðàáîòà íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ ДОВДЛРГ "Надежда" с.Гурково  
  Êëþ÷îâè äóìè íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Дом за отглеждане и възпитание на деца лишени от родителска грижа,на възраст от 3-7 години.  
   Консултация на час лв.  
  Îïèñàíèå è ïðàêòèêà íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Работа с децата, провеждане на дискусии и провеждане на различни ролеви игри и тестове.  
  Ãðàä íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Правец  
  Àäðåñ íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ бл.201, вх.В, ап.31  
  Òåëåôîí íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ 0897226777