Psychology-BG.com


 
     
  Èìå, Ïðåçèìå, Ôàìèëèÿ íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Мария Огнянова Попова
Лицензиран Психолог
 
  Ìåñòîðàáîòà íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Военна полиция  
  Êëþ÷îâè äóìè íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Разследване престъпления по военна линия  
   Консултация на час лв.  
  Îïèñàíèå è ïðàêòèêà íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Аз съм магистър психолог, завършила съм в СУ със специалности клинична и организационна психология, в момента се обучавам в НБУ в специалност `Фамилна и брачна терапия`. Имам интереси и в областта на психодрамата - завършила съм първо обучително ниво за "Психодрама асистент". В службата, в която работя се занимавам основно с тренинги и обучения на служителите, подбор, индивидуално и организационно консултиране  
  Ãðàä íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ София  
  Àäðåñ íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Овча купел 1, бл. 525, вх. Д, ап.117  
  Òåëåôîí íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ служ. (02) 9221370
0897956406
0888508695
 
  Èìåéë  íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ marijka_pv@abv.bg  
  Óåáñààéò íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ www.familytherapy-bg.com  
  Óåáñààéò íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ www.familytherapy-bg.com