Psychology-BG.com


 
     
  Èìå, Ïðåçèìå, Ôàìèëèÿ íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Георги Димчев Динчев
Лицензиран Психолог
 
  Ìåñòîðàáîòà íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ "Психосоциално обслужване" ООД  
  Êëþ÷îâè äóìè íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Одит на ЧР и препоръки;
Създаване на системи за оценка на персонала;
Създаване на системи за поръчки и контрол на качеството;
Създаване на системи за съдържания;
Проучване и изследване на пазара;
 
   Консултация на час 50 лв.  
  Îïèñàíèå è ïðàêòèêà íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Социален психолог  
  Ãðàä íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ София  
  Àäðåñ íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Ул. Екатерина Ненчева 3, Вх А, ет 5, (Ново име: Ул. Димитър Шишманов 25, зад Британско училище)  
  Òåëåôîí íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ 00359888408615

 
  Èìåéë  íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ office@maxinet.bg  
  Óåáñààéò íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ  
  Óåáñààéò íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ