Psychology-BG.com


 
     
  Èìå, Ïðåçèìå, Ôàìèëèÿ íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Ваня Савова
Лицензиран Психолог
 
  Ìåñòîðàáîòà íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Център за личностно развитие VitoSha  
  Êëþ÷îâè äóìè íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Д-р Ваня Савова e водещ психолог-практик в областта на репродуктивното здраве. Преподава Репродуктивна психология в Софийски Университет. Доктор по клинична психология на СУ, професионално направление «медицинска психология». Има бакалавърска степен по психология и три магистърски, една от които „Клинична и консултативна психология“. Свързва дейността си с усилията по легализация на заместващото майчинство. Създава стандарт за психологическа пригодност за заместваща бременност. Консултира и презентира психологическа работа при стерилитет и инфертилитет на множество научни, медицински и популярни форуми тук и в чужбина. Привлича вниманието към социалните измерения на асистираните репродуктивните технологии. Участва в писането на международни стандарти за психологическа работа с репродуктивни проблеми и ги въвежда в България. Членства: -Европейско общество по здравна психология (European Health Psychology Society-EHPS) -Европейското общество по човешка репродукция и ембриология (European Society of Human Reproduction and Embryology-ESHRE, SIG “Psychology and Counselling) -Европейска пациентска организация на хора с репродуктивни проблеми Fertility Europe.  
   Консултация на час 50 лв.  
  Îïèñàíèå è ïðàêòèêà íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Сфери на работа: Повтарящи се неуспехи (ART-IUI, IVF/ICSI/IMSI), репродукция с участието на трета страна (донорство на яйцеклетки: реципиентки, проблеми на анонимността и откритостта при донорството, гестационно сурогатство (заместваща бременност), запазане на фертилитета, замразяане на яйцеклетки по социални причини, бременност след асистирана репродукция, повтарящи се спонтанни аборти (вкл. „missed”), родителство след АРТ, нарушения на привързаността.  
  Ãðàä íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ София  
  Àäðåñ íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ София, кв. "Витоша", ул. "Екатерина Ненчева"3 (ново име: ул. "Димитър Шишманов" 25)  
  Òåëåôîí íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ
0894422037
 
  Èìåéë  íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ vanya_savova@abv.bg  
  Óåáñààéò íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ ЦЛР Витоша  
  Óåáñààéò íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ ЦЛР Витоша