Psychology-BG.com
 

 
   
  Анна Николаева Николова, Фондация "SOS-семейства в риск", Български морски квалификационен център, Варна
  Марияна Валентинова Георгиева, , Пловдив
  Пламен Луков Димитров, Дружество на психолозите в България, София
  Мария Борисова Илиева, ДОВДЛРГ " П. Бобеков ", Панагюрище
  Теодора Илиева Станчева, Сдружение "Център за социални и здравни грижи", гр.В.Търново
  Лалка Илиева Илиева, Местна Комисия за Борба с Противообществените Прояви на Малолетните и Непълнолетните Община Сопот, Сопот
  Даниела Христова Тасевска, ВТУ "Св.Св. Кирил и Методий", В. Търново
  Николай Стефанов Петров, СУПЗ "Еленова Грънчарова"; Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни към Община Горна Оряховица, Горна Оряховица; България
  Иван Георгиев Павлов , свободна практика-"Институт за психосоциална и терапевтична работа с деца и семейства" и Психотерапевтичен институт по социална екология на личността , София
  Перуника Петрова Янкова, ДОВДЛРГ, ЧАСТНА ПРАКТИКА, Стара Загора
  Соня Илиева Гърчева - Белишка, Общинска администрация, Панагюрище
  Стоян Йорданов Личев, ДКЦ "Дъга-2002" ООД София, София 1000
  Ирина Димитрова Атанасова , Психологически кабинет "VIA", София
  Ивета Георгиева Костова, ПУ "П.Р.Славейков" гр.Плевен, Плевен
  Георги Динев Димитров, Институт по психология - МВР, София
  Красимира Райчева Лазарова, СНЦ " Здраве и морал ", Стара Загора
  д-р Десислава Петкова Кателиева, специалист по спешна медицина,лекар - кординатор в Център за спешна медицинска помощ гр .Варна, варна
  Илияна Димитрова Костадинова, 1.ЕПИК ЕА; 2."Собствен дом за всяко дете", София
  Николай Стефанов Петров, СУПЗ "Еленова Грънчарова" гр. Горна Оряховица; Местна Комисия за Борба с Противообществените Прояви на Малолетни и Непълнолетни гр. Горна Оряховица; Координатор на проект по програма ФАР "Изграждане на дневен център за работа с деца с ментални увреждание", Горна Оряховица; България
  Ката Димулкова Милошевска, Медицински центар Битола, Битола
 
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  >>