Îáðàòíî
     
  Èìå, Ïðåçèìå, Ôàìèëèÿ íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Елисавета Веселинова Павлова  
  Êëþ÷îâè äóìè íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Психотерапия, Психологично Консултиране, Обучения, Психодиагностика за Хранителни Разстройства Основни дейности на Асоциация УНИКАЛ са:
информиране, обучение, превенция, терапия и консултиране в сферата на Хранителните Разстройства(ХР):
Анорексия
Нервоза
Булимия
Нервоза
Склонност към Преяждане (Системно/Компулсивно Преяждане) и
Хранителни Разстройства Некласифицирани Другаде(ХРНД).
 
  Îïèñàíèå è ïðàêòèêà íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Основател и Президент на Аоциация УНИКАЛ Психолог- Специалист по Хранителни Разстройства (ХР) - индивидуална и групова терапия на засегнати от Хранителни Разстройства в кабинет и чрез Онлайн Консултиране

Консултант на Родители на болни от ХР-индивидуално и в група

Лидер на отворен тип групи за подкрепа на засегнати от ХР

Обучител-Семинари за родители на болни,ХР Консултанти и др.

Web-site: http://bia-unikal.org/

Блог: http://hranitelni-narushenia.blogspot.com/гр.Варна 9000, ул. "Иларион Макриополски" 12

САМО със записвания

За живеещите извън Варна и в чужбина, всички услуги се предлагат под формата на също-толкова ефективна и спазваща етичните закони ОНЛАЙН: терапия, консултиране и обучения
 
  Êîìïåòåíöèè è ñïåöèàëèçàöèè íà íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Психотерапия; Психологично консултиране; Психодиагностика; Психология в образованието;  
  Ãðàä íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Варна  
  Îáëàñò íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ  
  Àäðåñ íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ гр.Варна 9000, ул. "Иларион Макриополски" 12 (Само със записвания) За живеещите извън Варна и в чужбина, всички услуги се предлагат под формата на също-толкова ефективнити и спазващи етичните закони ОНЛАЙН: терапия, консултиране и обучения  
  Òåëåôîí íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ 052 630045
0897 621607 ; Email: Elizabeth.Pavloff@gmail.com
 
  Èìåéë  íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Абонирай се за пълен достъп  
  Óåáñààéò íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ http://bia-unikal.org