PSYCHOLOGY-BG.COM - КАТАЛОГ НА ПСИХОЛОЗИТЕ В БЪЛГАРИЯ


 

 Психосоциален профил на компания или организация
Bookmark and Share

 
 

 

Цел на изследването:
Снемането на цялостен психосоциален профил на структурите и работните процеси в една организация, вземайки предвид психосоциалните процеси, които протичат в трудовия колектив.
Фокус върху възможните социални и психологически решения за постигане на удовлетвореност от работата на служителите в дадена компания в период на криза и намалени трудови възнаграждения.

Изледване на базисни нагласи, мнения и потребности на персонала на компанията от всички йерархични нива.
Изледване на проблемни йерархични нива в компанията (които могат да бъдат обикновни служители, супервайзери, мениджъри на средно и висше управленско ниво или др.) и загуба на мотивационни, информационни и материални ресурси на компанията.
Промяна на сегашното ниво на мотивация на база на получените резултати чрез формулирането на научно-организационно признати препоръки.

Поле на изследвани дейности:


1. Отношение на служителите към промени в компанията
Степен на разбиране на възможностите и необходимостта от промяна
Степен на желание за активно участие по отношение на предстоящи промени
Начин за възприемане на промяна

2. Желание за преквалификация и допълнително професионално развитие
Желание за преквалификация към необходима на компанията длъжност и ниво на специализация
Желана посока на преквалификация от изброени възможности
Желание за работа с нови техники и технологии

3. Ефективност на провежданото досега обучение
Степен на усвоеност на уменията, придобити от определена квалификация
Възможност за професионално развиите въз основа на наученото
Необходимост от допълнителни области на обучение и/или необходимост от продължение и задълбочаване на познанията по теми, за които вече е предложено обучение

4. Ефективност на различни комуникационни канали
Вертикален поток на информация в двете посоки - от ръководството към служителите и от служители към ръководство
Хоризонтален поток и обмен на информация между служителите
Наличие на обратна връзка между различните йерархични нива

5. Екипност в работата
Ефективност на екипната работа
Подкрепа между членовете на екипа
Взаимно доверие между членовете на екипа

6. Система за оценяване работата на служителите
Степен на разграниченост на отговорностите на служителите
Прилагане на разработени критерии за оценяване на работата им
Установена практика за даване на обратна връзка за работата на служителите от ръководителите им, която да води до по-добри резултати

7. Супервайзорство - отношение между пряк началник и подчинен
Делегиране на правомощия и отговорности на служителите
Подпомагане и подкрепа на служителите от страна на преките им ръководители
Оценяване на индивидуалния принос на всеки служител

8. Лидерски умения на мениджмънта
Способност на мениджърите да включват служителите в разработването на планове, вземането на решения и постигане целите на компанията
Последователност в техните действия, гарантираща положителен пример пред подчинениете им
Способност да променят неефективни практики и да въвеждат нови подходи за оптимизиране на работния процес
Следване на определената мисия и визия на компанията

9. Политика на заплащане
Оценка на мнението на служителите на системата за разпределение на заплащанията
Оценка на мнението на служителите на разнообразни социални придобивки
Оценка на мнението на служителите на системата за разпределения на допълнителните възнаграждения и бонуси

10. Удовлетвореност на служителите от работата
Оценка на възприятието за значимостта на работата от служителите
Степен на удовлетвореност от служителите на работната среда, материалните и организационните ресурси
Степен на удовлетвореност от лична реализация

Форма на изследването:

Чрез попълването от служителите в компанията на анкетни карти и въпросници, съобразени с лицензирана италианска методология на водещата фирма в бранша.
Чрез метод на статистическа обработка на резултатите.
Чрез научно-обосновани социално-психологически, организационни и социологически методи.

Резултати от изследването:

Резултатите ще бъдат обособени в краен доклад, представящ всички възможни диаграми и таблици, получени от изледването, всички възможни анализи за състоянието на организираността на компанията и всички произтичщи от това препоръки.
Отделно ще бъдат онагледени с графики всички възможни "срезове" на състоянието на организираността на компанията и мотивираността на нейния персонал.
При желание ще бъдат оповестени и персонални мнения, представляващи различните йерархични нива.
Препоръки за постигане на трайно ниво на удовлетвореност от работата на служителите при намалени трудови възнаграждения в период на криза.

Срок на изпълнение:

До 45 работни дни.

Изпълнител:

Психосоциално обслужване ООД - лидерът на пазара от 2004 година. Психосоциално обслужване ООД работи съвместно с Дружество на психолозите в Република България - най-старото психологическо-организационно сдружение в България.

Нашите специалисти са работили с водещи български компании, сред които Овергаз, Електроразпределение, Актавис и др.

Моля свържете се с нас за повече информация : office@psychology-bg.com

 

 
© Каталог на Психолозите в България
Гр. София, Район Лозенец, Ул. Е. Ненчева 12, Етаж 5
Телефон: 00359.888.408.615 ; Имейл: office@psychology-bg.com
За нас | Търси ПСИХОЛОГ | Регистрирай се | Актуализирай данните си | Професионални тестове | Контакти
©2000-2010, Всички права запазени